W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Drukuj

Uzasadnienie potrzeby realizacji projekt.

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

 

W ramach umowy nr  UDA-POKL.09.01.02-14-269/11-00 w dniu 21 stycznia br.  podpisana została umowa z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem projektu jest prowadzenie w roku 2012 zajęć dla dzieci w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Kotuń. Są to zajęcia wynikające z indywidualizacji procesu nauczania dzieci w ramach zmian w systemie oświaty jaka jest wprowadzana przez MEN. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 169 560 zł.

 

W 6 szkołach Gm. Kotuń zostały wprowadzone Standardy I, II i III określone w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji  nauczania..." autorstwa IZ PO KL.
Dane zawarte przedstawione są na rok szkolny 2011/2012.
Diagnoza zrobiona przez poszczególne zespoły w szkołach wskazuje na konieczność objęcia uczniów z problemami w opanowaniu umiejętności szkolnych oraz te osoby zdolne które wymagają indywidualnego podejścia.
W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonych w powyższych szkołach i klasach badań, analiz i wywiadów zdiagnozowane zostały poniższe problemy. Badania zostały przeprowadzone w lutym i marcu br. przez zespoły nauczycieli funkcjonujących w szkołach.
Diagnozy przeprowadzone w szkołach przez zespoły nauczycieli stwierdziły, że w tych szkołach występują liczne zaburzenia/uzdolnienia, które obejmują przede wszystkim:
Zajęcia nr 1.  Trudności w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożenie ryzykiem dysleksji
Zajęcia nr 2.  Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
Zajęcia nr 3. Zajęcia dla dzieci w trudnościach w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia nr 4. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
Zajęcia nr 5. Zajęcia z j. angielskiego dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia nr 6. Zajęcia z języka polskiego dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia nr 7. Zajęcia matematyczne w zakresie uzdolnień matematycznych
Zajęcia nr 8. Zajęcia plastyczne dla uczniów uzdolnionych plastycznie

W poszczególnych szkołach zdiagnozowano następujące potrzeby w zakresie indywidualizacji nauczania
1. Zespół Oświatowy (ZO) w Kotuniu, w klasach I-III liczy 118 dzieci w tym 67 Dziewczynek (DZ) i 51 chłopców (CH).
Zajęcia nr 1. Tego typu zaburzenia występują u 33 uczniów (U) co stanowi 28 % ogółu, w tej liczbie jest 15 DZ i 18 CH.
Zajęcia nr 2.Tego typu zaburzenia występują u 13 U w tym 6 DZ i 7CH.
Zajęcia nr 4. powinny być zrealizowane w grupie  36 U (18 DZ/18 CH)
Zajęcia nr 5. Zdiagnozowano także grupę 25 U (w tym 10 DZ) uzdolnionych językowo, których należałoby objąć dodatkowymi zajęciami z j. angielskiego.
Zajęcia nr 7. W tym zakresie zdiagnozowano potrzeby u 21 U ( w tym 10 DZ)  wymagających  wsparcia rozwoju ich umiejętności matematycznych.

2. Zespół Szkół (ZS) w  Bojmiu w klasach I-III liczy 51 dzieci w tym 25 DZ i 26 CH
Zajęcia nr 1. Tego typu zaburzenia występują u 8 U co stanowi  w tej liczbie jest 5 DZ/3 CH
Zajęcia nr 2 powinny być realizowane u 12 U z zaburzeniami komunikacji społecznej w tym 6 DZ/6CH
Zajęcia nr 3 powinny być realizowane u 5 U (3 DZ/ 2 CH).
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 20 U (8 DZ/12 CH)
Zajęcia nr 6 powinny być realizowane u 6 U w tym 3 DZ.
Zajęcia nr 8 powinny być realizowane u 9 U w tym 5 DZ

3. Szkoła Podstawowa (SP) w Broszkowie, w klasach I-III liczy 20 osób w tym 11DZ i 9 CH.  Diagnoza przeprowadzona w tej szkole przez zespół nauczycieli stwierdziła, że w szkole występują liczne zaburzenia, które należy objąć w roku szkolnym 2011/12. Zdiagnozowano do wsparcie 16 osób co stanowi 80 % uczniów w szkole. Wybór tej grupy wynika z analizy potrzeb uczniów bez względu na płeć.  Zajęcia te będą obejmowały przede wszystkim:
Zajęcia nr 1 powinny być realizowane u 5 U (1 DZ i 4 CH)
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 7 U (3 DZ/4 CH). 
Zajęcia nr 5 powinny być realizowane u 4 U w tym 2 DZ.

4. ZS w Żeliszewie Podkościelnym. Kl. I-III liczą 56 osób w tym 30 DZ/26CH.
Zajęcia nr 1 powinny być realizowane u 30 U.
Zajęcia nr 2 powinny być realizowane u 20 U uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej.
Zajęcia nr 3 powinny być realizowane u 5 U.
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 16 U.
Zajęcia nr 7 powinny być realizowane u10 U uzdolnionych matematycznie
Zajęcia nr 8 powinny być przeprowadzone u 12 U. 

5. SP w Koszewnicy. Kl. I-III liczą 27 osób w tym 16 DZ i 11 CH.
Zajęcia nr 1 powinny być realizowane u 19 U.
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 9 U.
Zajęcia nr 7 powinny być realizowane u 27 U uzdolnionych matematycznie

6. SP w Cisiu-Zgrudziu. W kl. I-III objętych projektem zdiagnozowano 20 osób (9 DZ i 11 CH).
Zajęcia nr 1 powinny być realizowane u 18 U.
Zajęcia nr 3 powinny być realizowane u 9 U z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, do indywidualizacji nauczania.
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 20 U.

 


Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego